India: Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh